TaksitMarket Banner Image

Üyelik Sözleşmesi

TAKSİT MARKET ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Taksit Market Üyelik Sözleşmesi (‘’Üyelik Sözleşmesi’’ veya ‘’Sözleşme’’) bir tarafta Taksit Market Elektronik Hizmetler ve Tic. A.Ş. (“www.taksitmarket.com” veya ‘’Taksit Market’’) ile diğer tarafta “www.taksitmarket.com” internet sitesine aşağıda belirtilen şartları kabul ederek üye olmak isteyen kullanıcı  (“Üye”) arasında dijital olarak onaylamak suretiyle akdedilmektedir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde, ‘’Üye’’ ile ‘’Taksit Market’’ ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır.


Üye, “www.taksitmarket.com” sitesine Üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Alıcı: www.taksitmarket.com” adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle satıma arz edilen ürün ve hizmetleri satın alan Üye’yi ifade eder.

Aracı Hizmet Sağlayıcı: Oluşturduğu sistem ile uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.


Hizmetler: Site içerisinde Üye’nin, Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “www.taksitmarket.com” tarafından sunulan hizmetleri (“Hizmet”) ifade eder.

Kişisel Veri Aydınlatma Metni: Üye’nin site üzerinden ilettiği kişisel verilerin, Taksit Market tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Taksit Market’in kişisel verilere ilişkin olarak ilgili kişiyi bilgilendirmeye yönelik, internet sitesi https://taksitmarket.com/sayfalar/kisisel-verilerin-korunmasi. linkinden erişebilecek olan metni ifade eder.

Mesafeli Satış Sözleşmesi: Satıcı veya Sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın ürün veya hizmetlerin uzaktan pazarlanasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri ifade eder.

Platform: Taksit Market’in sitede yer alan herhangi bir ürün ve/veya hizmetin satıcısı ve/veya aracı hizmet sağlayıcısı konumunda olduğu ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlandığı sanal alanı ifade eder.

Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da ürün sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye Ürün/Hizmet sunan ya da Ürün/Hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve aşağıda bilgileri bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiyi ifade eder.

Site: www.taksitmarket.com” isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini ifade eder.

Ürün: Site içerisinde sunulan Hizmetler kapsamında Üye tarafından seçilen ve elektronik ortam üzerinden onaylanan mesafeli satın alma sözleşmesi gereği Üye’ye sunulan malı ifade eder.

Üye: www.taksitmarket.com” sitesine üyelik sözleşmesi imzalayan ve üyeliği onaylanan bu kapsamda internet adresinde sunulan hizmetlerden, bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak yararlanan kişileri ifade eder.

 

3. Konu ve Kapsam

Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, “www.taksitmarket.com” sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamı; internet sitesi içerisinde yer alan kullanım şartlarına, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak “www.taksitmarket.com” tarafından yapılmış olan tüm açıklama, yazı ve bildirimleri içermektedir.

Üye, Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan “www.taksitmarket.com” tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan her türlü beyanı kabul etmiş olmaktadır.
 

4. Hizmet ve Hizmetin Kapsamı
 

Üyelik Sözleşmesi kapsamında ‘’Taksit Market’’in, ‘’Üye’’ye sunacağı hizmetler, elektronik ortamda Mesafeli Sözleşmeleri Yönetmeliği ve ilgili diğer sair düzenlemeler kapsamında alışveriş imkânının sağlanmasından ibarettir.

’’Taksit Market’’, ‘’Site’’de yer alan ‘’Hizmetler’’ hakkında değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan ilgili değişiklikler ve/veya uyarlamalar, “Üye”lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, ’’Taksit Market’’ tarafından, ‘’Site’’de yer almak üzere ‘’Üye’’lere duyurulur. İşbu yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, ‘’Site’’de yayın tarihinde üyeliği devam tüm üyeler bakımından hüküm ifade eder.

5. Hizmetten Faydalanma Şartları

Üyeliğin başlayabilmesi için; kullanıcının “www.taksitmarket.com” internet sitesi üzerinden Üyelik Başvuru Formu’nu doldurmak sureti ile kaydolması, formda talep edilen bilgileri sisteme doğru ve güncel şekilde girmesi, bu kayıt işleminin “www.taksitmarket.com” tarafından değerlendirerek onaylanması gerekmektedir.  Kullanıcı, işbu maddede belirtilen aşamalar tamamlanmadan Üyelik sözleşmesinde belirtildiği şekilde "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olamaz.

"Site"ye ‘’Üye’’ olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması ve ‘’Taksit Market’’ tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olması şartı aranır. Bu şartları karşılamayan kişilerin “www.taksitmarket.com” sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır. "Üye", “www.taksitmarket.com” tarafından üyelik başvurusunun eksik veya yanlış bilgi girişi ve sair nedenler ile reddedilebileceğini kabul eder.

Onaylanma işleminin tamamlanması akabinde Üye’ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamaktadır. Böylece Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki ve Platform’da belirtilen hak ve yükümlülükleri iktisap etmektedir.

6. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

“Üye”; “www.taksitmarket.com” internet sitesini kullandığı veya siteden verilen hizmetlerden faydalandığı sırada; işbu Sözleşme’de belirtilen hükümlere, “www.taksitmarket.com” internet sitesinde yer alan ve bundan sonra yer alacak duyurulara, tüm mevzuat ve sair yasal düzenlemelere uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

‘’Üye’’, internet sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisini bizzat kendisi oluşturacaktır. ‘’Üye’’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. ‘’Üye’’ şifresini başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen ‘’Üye’’nin sorumluluğundadır. ‘’Üye’’, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ‘’Taksit Market’’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu ve ‘’Taksit Market’’in uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

“Üye”; “www.taksitmarket.com” internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerde işbu Sözleşme’nin hükümlerine, internet sitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata aykırı, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı veya sair biçimlerde 3. kişileri rahatsız ve taciz edici şekilde yasalara aykırı bir amaç için başkalarının fikri ve telif haklarını tecavüz edici şekilde  kullanmayacağını; aksi halde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğu münhasıran kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder

“Üye”; “www.taksitmarket.com” internet sitesini kullandığı veya hizmetlerinden faydalandığı sırada internet güvenliği kurallarına uygun hareket edeceğini, “www.taksitmarket.com” internet sitesine doğrudan veya dolaylı olarak virüs göndermeyeceğini;  herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılmayacağını; internet sitesinin bütününü veya bir bölümünü bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanmayacağını; ‘’Taksit Market’’ten önceden yazılı iznini alınmaksızın internet sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde internet sitesinde  yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması amacıyla kullanmayacağını, işbu maddede sayılanlarla ile sınırlı olmamak üzere benzer biçimlerde sistemin veya diğer Üyelerinin internet güvenliklerini tehlikeye düşürebilecek fiillerden kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

“Üye”; “www.taksitmarket.com” internet sitesinin diğer üyelerinin bilgilerine ulaşmamayı ve bunları kullanmamayı bu konuda herhangi bir girişimde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. “Üye”; işbu sözleşmede yer alan gizlilik hükümlerine sonuna kadar riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder.

“Üye”; “www.taksitmarket.com” internet sitesine girişte kullanacağı cihazlar (bilgisayar, akıllı telefon, tablet, laptop vs.) ile sisteme giriş araçlarının güvenliğinden bizatihi kendisi sorumludur; bu konularda “Taksit Market”e sorumluluk yüklenemez. ‘’Üye’’, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin kendisi dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle uğradığı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olmayı kabul ve taahhüt eder.

“Üye”; “www.taksitmarket.com” internet sitesine üye kaydı yaptığı sırada ve hizmet alırken verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerin değişmesi halinde ‘’Üye’’nin yeni ve güncel bilgileri ‘’Taksit Market’’e derhal bildirmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. “www.taksitmarket.com”un “Üye” tarafından sisteme girilen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu araştırma yükümlülüğü olmadığı gibi; söz konusu bilgi ve içeriklerin gerçek dışı veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumluluğu bulunmamaktadır. ‘’Üye’’, yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapmamayı, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturmamayı ve bu hesapların Sözleşme ‘ye veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanmamayı, başka bir ‘’Üye’’nin hesabının izinsiz kullanmamayı, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması amacıyla kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

“Üye”; “www.taksitmarket.com”un yazılı onayı olmadan, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Ancak “www.taksitmarket.com” işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kısmen veya tamamen üçüncü kişiye devredebilir.

“Üye” nin “www.taksitmarket.com” internet sitesi üzerinden yapabileceği hukuka aykırı ve/veya 3. kişilere zarar verici işlemlerinin tamamının sorumluluğu münhasıran ‘’Üye’’ye ait olup; bu durumlarda “www.taksitmarket.com”a sorumluluk yüklenemez.

“Üye”; www.taksitmarket.com internet sitesinin tüm fikri mülkiyet haklarının “www.taksitmarket.com”a ait olduğunu bilmekte olup; bu fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek biçimde siteden resim, yazı ve sair fikri mülkiyeti içeriği kopyalamayacağını, 3. kişiler ile paylaşmayacağını; sair biçimlerde fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. “Üye”; "Üye ismi" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda 3. şahıslardan gelebilecek tüm sorumluluk münhasıran “Üye”ye ait olacaktır.

“Üye”; “www.taksitmarket.com” internet sitesini ve verilen hizmetleri yalnızca sitede belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanacağını; herhangi bir biçimde başka hiçbir amaç için kullanmayacağını; bu kuralın ihlal edilerek amaç dışı kullanım durumlarında tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını; böyle bir durumda “www.taksitmarket.com”a sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul eder.

“Üye”; bu maddede belirtilen yükümlülüklerinden bir veya daha fazlasını ihlal eder ise; “www.taksitmarket.com”un sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı doğacaktır. Bu ve benzeri ihlallerden kaynaklı tüm yasal sorumluluk “Üye”ye ait olup; “www.taksitmarket.com”un zararlarını talep hakkı saklıdır.

‘’Üye’’, hakkında yasal yollara başvurulması, kanuni takip yapılması vb. hukuki uyuşmazlıklar yaşanması halinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve ilgili mevzuat uyarınca ortaya çıkabilecek her türlü vergi, resim, harç dahil tüm masraf ve giderleri ‘’Taksit Market’’ e yazılı ilk talep halinde derhal ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.2. Taksit Market’in Hak ve Yükümlülükleri

‘’Taksit Market’’in tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan ‘’Üye’’ başvurularını reddedebilme veya ‘’Üye’’ başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilme; her zaman için önceden haber vermeksizin kendi iradesi doğrultusunda “Üye”nin Üyeliğini sona erdirme, “Üye”ye verilen hizmetleri sona erdirme ve bilgilerini silme hakkı bulunmaktadır.

‘’Taksit Market’’, ‘’Üye’’nin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı davranması halinde işbu Sözleşme’yi feshetme ve meydana gelen zararları tazmin etme hakkı saklı kalmak üzere ‘’Üye’’ nin internet sitesi üzerinden hizmetten faydalanmasının kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engelleme hakkına sahiptir.

‘’Taksit Market’’, internet sitesinde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi için, daha nitelikli hizmet sunmak adına internet sitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak “Üye”nin internet servis sağlayıcısının adı, IP adresi, siteye erişilen tarih ve saat, “Üye”ye verilen hizmetler ve sair sistem bilgilerini toplayabilir.  ‘’Taksit Market’’,  bu bilgiler ile ‘’Üye’’nin kendisine ibraz ettiği bilgileri, yargı makamları veya resmi makamlar tarafından talep edildiğinde  önceden bildirimde bulunulmaksızın ve onayı alınmaksızın ilgili makamlara verebilecektir.

www.taksitmarket.com” internet sitesi üzerinden Üyeler veya 3. kişiler tarafından içerikler yayınlanabilir. Bu içeriklerin tüm yasal sorumluluğu yayınlayana ait olup; ‘’Taksit Market’’e sorumluluk yüklenemez.

‘’Taksit Market’’, internet sitesi üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine bağlantı verebilir. Söz konusu bağlantılar vasıtasıyla erişilen web siteleri ve hizmetlere ilişkin ‘’Taksit Market’’in herhangi bir taahhüt ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

‘’Taksit Market’’; üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek için üyelerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda bulunabilir, üyelerin site kullanım hareketlerinin kayıtları saklayabilir, üyelerin bu amaçla kişisel bilgilerini kullanabilir.

‘’Taksit Market’’, internet sitesinin güvenliği için mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almış olup  www.taksitmarket.com” internet sitesinden kaynaklanmayan tüm güvenlik ihlalleri nedeni ile üyeler ve 3. kişilerin uğradığı zararlardan ‘’Taksit Market’’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

‘’Taksit Market’’; dilediği zaman www.taksitmarket.com” internet sitesinin içeriğini, dizaynını, kullanım şartlarını, verilen hizmetleri değiştirebilir, bir kısım hizmetleri sona erdirebilir veya internet sitesini kapatabilir.

6.3. Mesafeli Satış Sözleşmesine İlişkin Hükümler

‘’Taksit Market’’, Platform’da yer alan herhangi bir ürünün veya hizmetin Satıcısı konumunda olmaması durumunda, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca ‘’Aracı Hizmet Sağlayıcı’’ ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca ‘’Yer Sağlayıcı’’ konumundadır. Bu kapsamda ‘’Üye’’, Platform üzerinden herhangi bir Satıcı’dan yapacağı satın alımlarda akdedeceği Mesafeli Satış Sözleşmelerinde Satıcı’nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; ‘’Taksit Market’’in işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı tüketici hukuku ilgili mevzuat ve sair düzenlemeler kapsamında yalnızca bizzat Satıcı’nın sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Nitekim bu durumda faturalandırma ve sair diğer belgelerin ve satın alınan malın/hizmetin süresinde tam ve eksiksiz tesliminden bizzat Satıcı sorumlu olacaktır. Alıcı, Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında mal/hizmet bedelini doğrudan ‘’TaksitMarket’’e ödeyecektir.

 

‘’Taksit Market’’ kendisinin ‘’Satıcı’’ olduğu durumlarda, ürünleri satın alan ‘’Üye’’ya karşı Mesafeli Satış Sözleşmelerinden doğan tüketici hukuku ilgili mevzuat ve sair düzenlemeler kapsamında sorumlu olduğunu, faturalandırma ve sair diğer belgelerin ve satın alınan malın/hizmetin süresinde tam ve eksiksiz tesliminden bizzat sorumlu olacaktır. Alıcı, Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında mal/hizmet bedelini doğrudan ‘’Taksit Market’’e ödeyecektir.

7. Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması

‘’Taksit Market’’, Üye’nin internet sitesinde sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için kendisine ibraz ettiği kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına dikkat etmektedir. ‘’Taksit Market’’, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri internet sitesinde  yer alan www.taksitmarket.com Çerez Politikası’na ve www.taksitmarket.com Aydınlatma Metni’ne uygun olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır. İşbu metinler, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

‘’Üye’’, Hizmetler'den faydalanarak Aydınlatma Metninde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için internet sitesinde bulunan metinlerimizi inceleyebilirsiniz.

‘’Taksit Market’’, işbu Sözleşme uyarınca, ‘’Üye’’nin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, ‘’Üye’’ işbu Sözleşme’yi onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılmaktadır. ‘’Üye’’’nin kendisine ticari elektronik ileti gönderiminin durdurulmasını talep hakkı saklıdır. Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini “www.taksitmarket.com” internet sitesine iletmek yükümlülüğündedir.

‘’Üye”; ‘’Taksit Market’’ iştiraki şirketler ve ortak çalışma yürüttüğü tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece ‘’Taksit Market’’ iştiraki şirketleri ve ortak çalışma yürüttüğü tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS ve sair iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiği sayılmaktadır.

8. Fikri Mülkiyet Hakları

‘’www.taksitmarket.com’’ internet sitesinin alan adı, görselleri, verilen hizmetin özgünlüğü dahil fikri mülkiyet ve telif hakkı kapsamındaki tüm hakları aksi ifade edilmiş olmadıkça münhasıran “www.taksitmarket.com” a ait olup; “Üye” bu hakları ihlal edebilecek herhangi bir fiilde bulunmamayı; aksi takdirde tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

‘’www.taksitmarket.com’’ internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile tüm bilgi, resim, ‘’Taksit Market’’ markası, internet sitesinin alan adı, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi ‘’Taksit Market’’ e aittir ve yasal koruma altındadır. www.taksitmarket.com internet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. www.taksitmarket.com internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.

9. Sözleşme Değişiklikleri

“www.taksitmarket.com”; tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi ve eklerin tamamını veya bir kısım hükümlerini dilediği zaman “www.taksitmarket.com” internet sitesinde ilan ederek değiştirebilir. Değişiklik halinde mevcut tüm üyeler değişikliklere uymak yükümlülüğündedir.

10. Mücbir Sebepler

“www.taksitmarket.com”; mevzuat ve yargı içtihatları ile mücbir sebep sayılan bir durumun ortaya çıkması halinde işbu sözleşme uyarınca yükümlülüklerini askıya alabilir; www.taksitmarket.com internet sitesini ve bu site üzerinden verdiği hizmetleri durdurabilir. Mücbir sebebin “www.taksitmarket.com” açısından makul sayılabilecek bir süreden daha fazla uzaması halinde “www.taksitmarket.com” mücbir sebep nedeni ile işbu sözleşmeyi feshedebilir. Mücbir sebepten kaynaklı olarak “www.taksitmarket.com” tarafından yükümlülüklerinin askıya alınması veya sözleşme feshi durumunda “Üye”nin herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü ve ’’Taksit Market’’in Kayıtlarının Geçerliliği

İşbu Sözleşme’den kaynaklı doğabilecek ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

“Üye” bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “www.taksitmarket.com” internet sitesi içeriği ve veri tabanında Üyeya ilişkin tutulan bilgiler ile ’’Taksit Market’’ in ticari, defter kayıt ve belgeleri 6100 sayılı Hukuk Muhakeme Kanunu madde 193 kapsamında tek, münhasır, kesin bağlayıcı delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.

12. Sözleşmenin Sona Ermesi - Feshi

İşbu sözleşme “Üye” veya “www.taksitmarket.com” tarafından Üyeliğin iptal edilmesi hallerinde sona erer.

“www.taksitmarket.com”; “Üye”nin üyeliğini işbu sözleşme şartları ihlali nedeni ile tek taraflı olarak iptal edebilir; sözleşmeyi feshedebilir. Böyle bir durumda var ise “www.taksitmarket.com” ayrıca ihlal nedeni ile zararlarını da “Üye”den talep edebilir.

13. Bildirim Ve Tebligatlar

‘’Taksit Market’’, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

‘’Taksit Market’’ erişim-iletişim bilgilerinin değişmesi halinde güncel bilgilerini, keza akden veya kanunen yapması gereken bilgilendirmeleri internet sitesi üzerinden veya sair uygun yöntemler ile Üyelere duyurur.

‘’Taksit Market’’ tarafından Üyelere yapılacak genel ve özel iletiler ve bildirimler internet sitesinde yayınlandığı anda yapılmış sayılır ve geçerlilik kazanır.

‘’Üye’’ tarafından ‘’Taksit Market’’ e yapılacak her türlü şikâyet, talep ve diğer bildirimlerin https://taksitmarket.com/destek üzerinden ve/veya 08504744929 canlı destek hattını arayarakiletişim-erişim kanallarından sözlü veya yazılı olarak yapılması gerekir ve yeterlidir; kanunen yazılı olması lazım gelen başvuruların bu şekilde ve usulünce yapılması gerekir.

14. Muhtelif Hükümler

İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

Taraflar'dan birinin Sözleşme'de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

Taraflar arasındaki ilişki bağımsızdır. İşbu Sözleşme’deki hiçbir durum, Taraflar arasında işveren/çalışan, imtiyaz veren/imtiyaz alan, amir/vekil, ortaklık veya müşterek girişim oluşturacak veya teşkil edecek şekilde yorumlanmayacaktır.

 

“www.taksitmarket.com” internet sitesinin üzerinden yapılan ve irade açıklaması niteliğindeki işlemler Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükte bulunan sair mevzuat uyarınca Taraflar’ı bağlayıcı irade açıklamaları olarak kabul edilirler.

15. Yürürlük

İşbu Sözleşme; “Üye’’ nin www.taksitmarket.com adresinde bulunan Üyelik Başvuru formunu doldurması ve işbu sözleşmeyi internet sitesi üzerinden okuması ve sözleme şartlarını kabul ederek onaylaması akabinde bu kayıt işlemin “www.taksitmarket.com” tarafından onaylanması ile yürürlüğe girecektir.*İşbu ‘’Üyelik Sözleşmesi’’, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u Mesafeli Sözleşmeler başlıklı 48. (kırk sekizinci) maddesine uygun olarak uzaktan iletişim aracıyla Müşteri’nin bilgi ve onayına sunulmuştur. İşbu Sözleşme, Müşteri’ye kalıcı veri saklayıcısı ile iletilecektir.

**İşbu ‘’Üyelik Sözleşmesi’’ dijital olarak akdedilmek üzere düzenlenmiş olup ‘’Üye’’ tarafından dijital ortamda görüntülenip onaylanmıştır.